Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Behandelingen door Flawless.
 4. Behandelingen: de behandelingen die Flawless aanbiedt zijn wenkbrauw- en wimperbehandelingen almede behandelingen ten behoeve van huidverbetering.
 5. Opdracht: de uitvoering van de behandelovereenkomst door Flawless terzake van de door de klant aangevraagde behandeling(en).
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tot behandeling waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven aan Flawless.
 7. Website: de website die Flawless gebruikt is https://www.flawlesszwolle.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst door Flawless aangeboden. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Flawless aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Flawless is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Flawless is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Opdrachtgever.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Flawless gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. De door Flawless gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Flawless is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Flawless het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Flawless gegronde reden te weigeren.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Flawless niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een opdracht aan Flawless geeft voor het uitvoeren van een of meerdere behandelingen.
 2. Flawless is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Flawless zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Flawless niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Flawless, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

 

Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst

Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Flawless de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Flawless gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Nakoming van de overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Flawless of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Flawless recht op een redelijke verlenging van de behandeling op te starten, uit te voeren of afronden.
 2. Flawless is nimmer gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever ten gevolge van de vertraging.

 

Artikel 8 Annulering afspraak

 1. Voor reeds gemaakte afspraken die tussen 72 en 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, geldt dat de aanbetaling van 50% van de totaalprijs niet wordt geretourneerd aan Opdrachtgever.
 2. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of waarbij Opdrachtgever niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Opdrachtgever volledig in rekening gebracht.
 3. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Flawless als leidend.
 4. Flawless zal ingeval van opzegging van de afspraak door Opdrachtgever, zich naar redelijkheid inspannen om de koste van opzegging zoveel mogelijk te beperken

 

Artikel 11 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor particulieren inclusief btw.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Bij het plannen van een behandeling dient een aanbetaling van 50% van de totaalprijs door Opdrachtgever te worden voldaan.

 

Artikel 13 Risico overgang

 1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Flawless gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Flawless de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Flawless verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Flawless tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Opschorting

Flawless is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Flawless is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 Overmacht

 1. Flawless is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Flawless wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Flawless, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Flawless zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Flawless buiten haar invloedssfeer vallen (voorzien en onvoorzien) die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van behandelingen door Flawless leidt tot aansprakelijkheid van Flawless, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten.
 2. Flawless is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Flawless geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Flawless per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Flawless is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Flawless is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Flawless staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Flawless verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 18 Geheimhouding

Flawless en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Artikel 19 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Flawless berusten uitsluitend bij Flawless en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Flawless rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Flawless.
 3. Flawless is gerechtigd om de beelden die zij gemaakt heeft van Opdrachtgevers, welke een behandeling hebben ondergaan, op haar website en/of social media kanalen plaatsen ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit met (voorafgaande) expliciete toestemming van de Opdrachtgever.

Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Flawless verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Flawless van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Flawless en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Flawless kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.